عنوان پروژه:  مدرســــه چهاربــــاغ

موقعیت پروژه:  اصفهان

سال:  1400

کارفرما:  شهــــرداری منطقـــه 3 اصفهـــــان

معمار پروژه: 

طرح نورپردازی:  شـــرکت بهــــین پـــرتو

عکاسی پروژه:  نگـــار صـــدیقی

مدرســــه چهاربــــاغ
مدرســــه چهاربــــاغ
مدرســــه چهاربــــاغ
مدرســــه چهاربــــاغ
مدرســــه چهاربــــاغ

محصولات مورد استفاده