عنوان پروژه:  زیرگــــذر صمدیـــه

موقعیت پروژه:  اصفهان

سال:  1401

کارفرما:  سازمان شهــــرداری منطقه 2 اصفهـــآن

معمار پروژه: 

طرح نورپردازی:  شـــرکت بهــــین پـــرتو

عکاسی پروژه:  نگـــار صـــدیقی

زیرگــــذر صمدیـــه
زیرگــــذر صمدیـــه

محصولات مورد استفاده