عنوان پروژه:  زیرگــــذر اطشــــاران

موقعیت پروژه:  اصفهان

سال:  1401

کارفرما:  سازمان شهــــرداری منطقــه 10 اصفهــــان

معمار پروژه: 

طرح نورپردازی:  شـــرکت بهــــین پـــرتو

عکاسی پروژه:  نگـــار صـــدیقی

زیرگــــذر اطشــــاران
زیرگــــذر اطشــــاران
زیرگــــذر اطشــــاران

محصولات مورد استفاده