عنوان پروژه:  چهلستـــــــون

موقعیت پروژه:  اصفهان

سال:  1399

کارفرما:  سازمان میراث فـرهنگـــی استان اصفهـــان

معمار پروژه: 

طرح نورپردازی:  شـــرکت بهــــین پـــرتو

عکاسی پروژه:  نگـــار صـــدیقی

چهلستـــــــون
چهلستـــــــون

محصولات مورد استفاده