عنوان پروژه:  پـــل آذر

موقعیت پروژه:  اصفهان

سال:  1399

کارفرما:  ســــازمان زیباســــازی شــــهرداری اصــــفهان

معمار پروژه: 

طرح نورپردازی:  شـــرکت بهــــین پـــرتو

عکاسی پروژه:  نیلوفــــر بهنیــــا

پـــل آذر
پـــل آذر

محصولات مورد استفاده