عنوان پروژه:  مجتمع تجـــاری مسکــونی افــق اکباتــــان

موقعیت پروژه:  تهران

سال:  1401

کارفرما:  شرکت سامــــان محیــــط

معمار پروژه: 

طرح نورپردازی:  شـــرکت بهــــین پـــرتو

عکاسی پروژه:  نگـــار صـــدیقی

مجتمع تجـــاری مسکــونی افــق اکباتــــان
مجتمع تجـــاری مسکــونی افــق اکباتــــان
مجتمع تجـــاری مسکــونی افــق اکباتــــان

محصولات مورد استفاده