در نورپــردازی مسجد علی بن ابی طـالب واقع در روسـتای هرم (لارستان)، شهرستان جهرم اسـتان فارس از نـور جهــت روشــن نمودن کـتیبه ها، نمایش فرم هندسی گنبدها، نورپردازی مناره ها، ستون ها و عناصر عمودی در نما استفاده شده است. در انتـخاب و جانـمایی منابع نوری عواملی نظیر نوع منبع نور، جـهت تابش، رنگ نور، شدت روشنایی و عدم خیرگی مـورد تـوجه قـرار گرفته است به گونه ای که در عین درک کـلیت نـما به صـــورت یکپارچه، جزئیات نما، عقب زدگی ها و فرو رفتـگی ها، فـرم ها و متریال ها هم به خوبی نمایش داده شود.