عنوان پروژه:  خیابـــان فردوســــی

موقعیت پروژه:  اصفهان

سال:  1400

کارفرما:  سازمان شهــــرداری مرکزی اصفهـــان

معمار پروژه: 

طرح نورپردازی:  شـــرکت بهــــین پـــرتو

عکاسی پروژه:  نگـــار صـــدیقی

خیابـــان فردوســــی
خیابـــان فردوســــی
خیابـــان فردوســــی

محصولات مورد استفاده