عنوان پروژه:  ورودی باغ غــــدیر

موقعیت پروژه:  اصفهان

سال:  1401

کارفرما:  شهـــــرداری منطقــه 4 اصفهـــــان

معمار پروژه: 

طرح نورپردازی:  شـــرکت بهــــین پـــرتو

عکاسی پروژه:  نگـــار صـــدیقی

ورودی باغ غــــدیر
ورودی باغ غــــدیر
ورودی باغ غــــدیر

محصولات مورد استفاده